Vào tháng 7 năm 2017, công ty chúng tôi đã được trao chứng nhận Doanh nghiệp hàng đầu của Người khổng lồ Khoa học và Công nghệ tỉnh Phúc Kiến.

Chứng chỉ này chứng tỏ rằng công ty chúng tôi có một đội ngũ quản lý và vận hành mạnh mẽ, hệ thống tài chính lành mạnh, khả năng phục hồi thị trường mạnh mẽ, cơ chế khuyến khích linh hoạt. Và thành tích tốt, có tiềm năng phát triển và giá trị tu luyện vô cùng.
Trong quá trình nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kinh doanh và quản lý, công ty chúng tôi sẽ đạt được năng lực cạnh tranh cốt lõi thông qua đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý, đổi mới dịch vụ và đổi mới phương thức, đồng thời cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao.

new-19

Là một bộ phận quan trọng của hệ thống đổi mới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (smes) đang nhanh chóng cải thiện vị thế của mình trong nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên đổi mới. Hoạt động dựa trên công nghệ đã trở thành một trong những đối tượng quan trọng của phát minh, đổi mới công nghệ, chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ. So với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành khoa học và công nghệ có lợi thế rõ rệt về nhiệt huyết đổi mới, sức sống và hiệu quả chuyển đổi đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường do quy mô doanh nghiệp nhỏ, thiếu nhân tài khoa học và công nghệ, không đủ đầu tư cho đổi mới và các vấn đề khác. Từ kinh nghiệm phát triển trong nước, sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên nền tảng công nghệ là động lực quan trọng để thực hiện ba chiến lược đổi mới độc lập, phát triển bền vững và sức mạnh nhân tài, và là mắt xích then chốt để thực hiện một chặng đường mới của công nghiệp hóa và xây dựng xã hội khá giả toàn diện.


Thời gian đăng: 01-07-2017